Selecteer een pagina

IMPLEMENTATIE ARBOWETGEVING 1 JULI 2018: DEEL 3 PREVENTIEMEDEWERKER EN WERKNEMERS

jun 29, 2018

Zijn binnen jullie bedrijf de aanpassingen voor de Arbowet doorgevoerd?

Vanaf 1 juli 2018 moet de nieuwe Arbowetgeving binnen jouw bedrijf of betreffende organisatie zijn geïmplementeerd. Er zijn een aantal afspraken gemaakt om verbetering en verduidelijking aan te brengen in de voorzieningen en zorg voor een gezond en fit werkend Nederland.

Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een verbeterde rol gekregen in de vernieuwde Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

De 3 wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

Een preventiemedewerker assisteert de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen, het regelmatig onderhouden en keuren van machines, maar ook over handige tools bij langdurig beeldschermgebruik. De preventiemedewerker vervult hierbij dus een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.

2. Het adviseren van en nauw samenwerken met de arbodeskundigen, de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de maatregelen met betrekking tot arbeidsomstandigheden;

3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.

Grotere medewerkersbetrokkenheid
Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.